Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Doorverwijzingen met andere sites zijn met zorg geselecteerd op relevantie en kwaliteit. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid op de op deze sites verstrekte informatie dan wel juistheid van de link. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is. Meld het ons als u van mening bent dat de weergegeven informatie onjuist of onvolledig is en/of een van de door op onze site aangeboden doorverwijzingen niet correct werkt of niet de gewenste informatie geeft.

 

De disclaimer is opgesteld op: 20/07/2022