Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Stichting: Kiara’s Dream VZW, hierna genoemd als ‘Stichting’.

Donaties: Aan de Stichting ter beschikking gestelde geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.

Donateur: Een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Kiara’s Dream VZW van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen. Doelstellingen: Door de Stichting vastgestelde doel of streven dat met beoogt te behalen.

Artikel 2: algemeen

Kiara’s Dream VZW is op 23/02/2022  opgericht met als doel de behartiging van de belangen van paralymische atleten zoals vermeld in de statuten van de VZW

De Stichting is ingeschreven met ondernemingsnummer 0782.532.850

De Stichting heeft tot doel sporters met een beperking (g-sporters) te ondersteunen.

Om dit doel te verwezenlijken zal de vereniging de meest brede activiteiten aan de dag leggen, zonder dat deze opsomming beperkend is:

– Organiseren van bijeenkomsten nationaal en internationaal

– Organiseren van sportwedstrijden nationaal en internationaal

– Organiseren van info-sessies nationaal als internationaal

– Organiseren van lezingen ivm sport en gezondheidszorg gerelateerde topics zowel nationaal als internationaal.

– Verwerven van subsidies en sponsorgelden via donaties

– Samenwerken met verenigingen met soortgelijke doelstellingen, zowel nationaal als internationaal.

– Sporters, met hun vertegenwoordiging, uitzenden in binnen- en buitenland

Daarnaast kan de Stichting alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Artikel 3: donaties

Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen giften ter beschikking stellen aan de Stichting.

Aan de ter beschikking gestelde giften kunnen geen rechten of anderzijds voorwaarden worden verbonden anders dan genoemd in deze algemene voorwaarden.

Donaties kunnen per bankoverschrijving of via de website www.kiarasdream.com plaatsvinden.

Voor het verwerken van de donaties maakt de Stichting gebruik van de Mollie die de donaties via de website voor de Stichting faciliteert. Meer informatie vind je op www.mollie.be

Indien de verkregen donaties ontoereikend zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de Stichting is de Stichting gehouden om de verkregen giften, verminderd met de door de Stichting gemaakte onkosten, aan de donateurs terug te storten.

De Stichting zal voor in voorgaande artikel 2.5 genoemde teruggave zich, naar alle redelijkheid, inzetten om alle donateurs pro rata het gedoneerde bedrag terug te geven.

Mocht na opheffing van de Stichting, betaling van alle onkosten en teruggave aan alle donateurs nog een geldelijk bedrag overblijven dan zal die aan een door de Stichting te bepalen goed doel ter beschikking worden gesteld.

Indien bij opheffing van de Stichting en na betaling van alle onkosten het saldo zo laag blijkt dat dit een teruggave aan de donateurs in alle redelijkheid de inspanningen niet rechtvaardigt zal het saldo aan een door de Stichting te bepalen goed doel ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4: aansprakelijkheid

De Stichting, en haar bestuurders, zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die de donateur mocht lijden als gevolg van de donatie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of ernstige nalatigheid.

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid van de Stichting zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Stichting en donateur, welke kunnen worden geraadpleegd op kiarasdream.com/disclaimer

Artikel 5: persoonsgegevens

De door de Donateur verstrekte persoonsgegevens worden door de Stichting opgenomen in een bestand.

De donateur verleent, door het verstrekken van de donatie, toestemming aan de stichting tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de donateur zelf en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van deze informatie.

Het is de donateur te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Stichting of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Stichting dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.

De Stichting zal geen persoonlijke informatie van de donateur openbaar maken, anders dan op de website vernoemde naam en bedrag van donatie.

De door de Donateur verstrekte persoonsgegevens worden door de Stichting opgenomen in een bestand.

De donateur verleent, door het verstrekken van de donatie, toestemming aan de stichting tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de donateur zelf en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van deze informatie.

Het is de donateur te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Stichting of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Stichting dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.

De Stichting zal geen persoonlijke informatie van de donateur openbaar maken, anders dan op de website vernoemde naam en bedrag van donatie.

Artikel 6: geschillenregeling

Op alle geschillen tussen Stichting en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Er is sprake van een geschil als een van de partijen dit als zodanig beschouwt.

Een geschil wordt bij uitsluitend beslecht door de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van gedaagde partij.

Heusden Zolder, 20 Juli 2022

Kiara’s Dream VZW